Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

Na temelju članka 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10 – OVSRH, 80/10, 93/11 – OVSRH), Vijeće srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici, na konstituirajućoj sjednici održanoj 1. rujna 2011. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

o izboru zamjenika predsjednika

Vijeća srpske nacionalne manjine

u gradu Orahovici

I

 

MILAN MARIĆ, bira se za zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici.

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U GRADU ORAHOVICI

 

 

KLASA: 013-01/11-01/01                                                                                Predsjednik:

URBROJ: 2189/12-05/01-11-31

Orahovica, 1. rujna 2011.

Milutin Jovanović

 

PDF verzija