Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10 – OVSRH, 80/10, 93/11 – OVSRH), Vijeće srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici, na konstituirajućoj sjednici održanoj 1. rujna 2011. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

o imenovanju Odbora za

izbor i imenovanja

Vijeća srpske nacionalne manjine

u gradu Orahovici

I

 

U Odbor za izbor i imenovanja Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici, imenuju se:

 

  1. LJUBICA JOVANOVIĆ, za predsjednika
  2. NIKOLA MILIVOJEVIĆ, za člana
  3. NIKOLA TIHOMIROVIĆ, za člana

 

II

 

Odbor iz točke I. ovog Rješenja utvrđuje prijedlog za izbor i imenovanja iz nadležnosti Vijeća, te izvršava druge odgovarajuće zadaće koje mu povjeri Vijeće.

 

III

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U GRADU ORAHOVICI

 

 

KLASA: 013-01/11-01/01                                                                                  Predsjedavatelj:

URBROJ: 2189/12-05/01-11-26

Orahovica, 1. rujna 2011.

Ilija Stanojević

 

PDF verzija