Rješenje o imenovanju Mandatne komisije Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10 – OVSRH, 80/10, 93/11 – OVSRH), i članka 7. stavka 1. alineje 1. Statuta Vijeća srpske nacionalne manjine grada Orahovice („Službeni glasnik“  grada Orahovice, br. 6/03), Vijeće srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici, na konstituirajućoj sjednici održanoj 1. rujna 2011. godine, donijelo je

 

R J E Š E N J E

o imenovanju Mandatne komisije

Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

I

 

U Mandatnu komisiju Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici, imenuju se:

 

  1. MILAN MARIĆ, za predsjednika
  2. MILUTIN JOVANOVIĆ, za člana
  3. MILORAD SIMANIĆ, za člana

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U GRADU ORAHOVICI

 

KLASA: 013-01/11-01/01                                                                                   Predsjedavatelj:

URBROJ: 2189/12-05/01-11-23

Orahovica, 1. rujna 2011.

Josip Nemec

 

PDF verzija