Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove za pješački most

Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 110/07, 125/08), i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude

za radove za pješački most na rijeci Vučici u Orahovici u Orahovici

 

I

1. Podaci o javnom naručitelju

a) Naziv: Grad Orahovica, Gradonačelnik

b) Sjedište: 33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6

c) MB: 2726459, OIB 99870159112

d) tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@inet.hr

2. Broj nadmetanja: 12/11.

3. Predmet nabave:

– CPV oznaka: 45200000,

– Opis: Radovi na objektima ili djelovima objekata niskogradnje i visoko gradnje

(radovi za pješački most na rijeci Vučici u Orahovici),

4. Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna bez PDV-a

5. Podaci o objavi o javnoj nabavi:

Broj objave: N-16-M-130461-260711

6. Vrsta provedenog postupka javne nabave i zakonska osnova za njegovo provođenje:

Nabava radova – otvoreni postupak javne nabave – čl. 128. i 129. Zakona o javnoj  nabavi (“Narodne novine”, br. 110/07, 125/08).

7. Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

– Broj zaprimljenih ponuda: 4 (četiri),

– Nazivi ponuditelja:

1. DAFIT d.o.o Orahovica, K. Zvonimira 16

2. PROMET GRAĐENJE d.o.o. Požega, Industrijska 28

3. RUŽICA GRAD d.o.o Orahovica, F. Gavrančića 6

4. PRIPREMA I GRAĐENJE d.o.o. Orahovica, Lj. Gaja 62

8. Ponuditelj čija je ponuda odabrana:

– DAFIT d.o.o. Orahovica, K. Zvonimira 16

9. Razlozi odabira:

Najniža ponuđena cijena za radove i udovoljava Pozivu za nadmetanje,

10. Cijena odabrane ponude:

Ponuđena cijena DAFIT d.o.o u iznosu od 56.676,00 kuna bez PDV-a odnosno 69.711,48 kuna s PDV-om najniža je cijena u odnosu na ponuđene cijene ostalih ponuđača, PROMET GRAĐENJE d.o.o. u iznosu od 56.736,00 kuna bez PDV-a odnosno 69.785,28 kuna s PDV-om i RUŽICA GRAD d.o.o. u iznosu od 91.691,30 kuna bez PDV-a odnosno 112.780,30 kuna s PDV-om, i u potpunosti udovoljava Pozivu za nadmetanje što je vidljivo iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 09.08.2011. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

11. Uputa o pravnom lijeku:

Na ovu Odluku ponuditelji imaju pravo izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43a,  Zagreb.

Žalba se predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili  preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke.

12. Rok mirovanja:

Rok mirovanja iznosi 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke.

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u “Službenom glasniku” grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 360-01/10-01/35

URBROJ: 2189/12-01/01-11-3

Orahovica, 29. kolovoza 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija