Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s TOZ Penkala

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s TOZ Penkala – Tvornica olovaka Zagreb d.d. Zagreb

geko kompleta za polaznike I. razreda O.Š. Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica

 

I

S TOZ Penkala – Tvornica olovaka Zagreb d.d. Zagreb, Poljačka 56, izravno se ugovara nabava geko kompleta za 47 polaznika I. razreda O.Š. Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica po cijeni od 4.585,79 kuna bez PDV-a odnosno 5.640,52 kune s PDV-om, prema otpremnici 3646 od 29.8.2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

II

 

Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, u Razdjelu 002, Glava 03, Glavni program B 03, Program P 1011, Aktivnost A 101101, Pozicija R 124, Konto 38119 – Tekuće donacije O.Š. Ivane Brlić-Mažuranić za nagrade učenicima.

 

III

Za robu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/73

URBROJ: 2189/12-01/01-11-7

Orahovica, 1. rujna 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija