Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT COMPUTERS

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09) Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ODLUKU

o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT COMPUTERS Orahovica prijenosnog računala s pripadajućim programom

 

I

S BIT COMPUTERS Orahovica, P. Preradovića 2 izravno se ugovara nabava prijenosnog računala ( Notebook HP ProBook 6560b ) s pripadajućim programom po cijeni od 6.317,93 bez PDV-a odnosno 7.771,05 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi BIT COMPUTERS broj 232 od 5.9.2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Roba iz prethodnog stavka ove točke BIT COMPUTERSU će se platiti avansno, po donošenju ove Odluke.

 

II

 

Sredstva za nabavu robe iz točke I ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011.godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B01, Program P1004, Kapitalni projekt K 100401, Pozicija R 070, Konto 42211 – Računala i računalna oprema.

 

III

 

Za robu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 030-03/11-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-11-15

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija