Odluka o isplati troškova izborne promidžbe članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

Na temelju točke IV. Odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br.56/11) i članka 43. stavka 3. točke 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o isplati troškova izborne promidžbe

članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

 

I

Članovi Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe za izbore održane 10. srpnja 2011. godine, u iznosu od 500,00 kuna za svakog člana (8 članova ).

 

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke isplatit će se na žiro-račun Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici.

 

III

 

Sredstva za isplatu osigurat će se u Rebalansu proračuna grada Orahovice za 2011. godinu.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 013-01/11-01/01

URBROJ: 2189/12-01/01-11-24

Orahovica, 29. rujna 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija