Odluka o davanju u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta – fotonaponska elektrana

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 8. i 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 19. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup

neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Orahovice,

s pravom građenja fotonaponske elektrane snage 500,50 kW

prema postojećoj projektnoj dokumentacij

I

Daje se u zakup i raspisuje se natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Orahovice, s pravom građenja fotonaponske elektrane snage 500,50 kW prema postojećoj projektnoj dokumentaciji i to:

1. Neizgrađeno građevinsko zemljište u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“ i to kat. čbr. 2382/14 k.o. Orahovice površine 18.250 m2, s pravom građenja fotonaponske elektrane snage 500,50kW prema postojećoj projektnoj dokumentaciji za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije.

II

Početna cijena zakupnine formira se na slijedeći način:

1. minimalno 1.000.000,00 kuna odmah po potpisivanju Ugovora uvećano za minimalnu kunsku protuvrijednost od 23 EURA, računajući prema srednjem tečaju NBRH na dan plaćanja po kW instalirane snage godišnje na rok trajanja Ugovora od 25 godina.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda onog natjecatelja koji ponudi najviši iznos tako formirane cijene zakupnine.

III

Natjecati se mogu sve fizičke i uredno registrirane pravne osobe koje prema gradu Orahovica imaju podmirena sva dugovanja temeljem potraživanja grada Orahovice po bilo kom osnovu.

IV

Uvjeti davanja u zakup iz ove Odluke utvrđeni su Odlukom o uvjetima, načinu i postupku prodaje i davanja u zakup nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/99), sastavni su dijelovi natječaja za davanje u zakup neizgrađenog zemljišta iz točke I. ove Odluke, a kojim će se natječajem odrediti ostali uvjeti zakupa.

V

Ugovor o davanju u zakup će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.

VI

Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta iz točke I. ove Odluke njen je sastavni prilog.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 372-03/11-01/22

URBROJ:  2189/12-03/01-11-1

Orahovica, 14. srpnja 2011.

 

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija