Javni natječaj o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Orahovice – Fotonaponska elektrana

a temelju Odluke Gradskog vijeća grada Orahovice KLASA: 372-03/11-01/22, URBROJ: 2189/12-03/01-11-1 od 14. srpnja 2011. godine, raspisuje se

J A V N I   N A T J E Č A J

o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Orahovice

s pravom gradnje fotonaponske elektrane snage 500,50 kW

prema postojećoj projektnoj dokumentaciji

 

 

I.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu grada Orahovice, s pravom gradnje fotonaponske elektrane prema postojećoj projektnoj dokumentaciji, prikupljanjem zatvorenih ponuda, i to :

 

  1. 1. Neizgrađeno građevinsko zemljište u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“, kč.br.2382/14, k. o. Orahovica, površine 18.250 m2, s pravom građenja fotonaponske elektrane snage 500,50 kW prema postojećoj projektnoj dokumentaciji za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije.

Početna cijena zakupnine formira se na sljedeći način :

–          minimalno 1.000.000,00 kuna odmah po potpisivanju Ugovora uvećano za

minimalnu kunsku protuvrijednost od 23 eura, računajući prema srednjem tečaju NBRH na dan plaćanja, po kW instalirane snage godišnje na rok trajanja Ugovora od 25 godina.

Najpovoljnijom ponudom prema mišljenju povjerenstva, a po odluci gradonačelnika smatrati će se ponuda onoga natjecatelja koji uz najviši ponuđeni iznos za formiranje izračuna zakupnine ispuni sve zadane uvjete.

 

II.

Postojeća Projektna dokumentacija iz točke I. ove Odluke sa sastoji se od :

–          Elaborata potencijala sunčevog zračenja,

–          Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na distributivnu mrežu EOTRP,

–          Analize opravdanosti izgradnje s ekonomskim pokazateljima,

–          Analize opravdanosti izgradnje s tehničkim podlogama,

–          Idejnog projekta,

–          Glavnog i izvedbenog projekta,

–          Predugovor o priključenju br. 400800-100565-00110197

Zainteresirani natjecatelji mogu izvršiti uvid u gore navedenu dokumentaciju u prostorijama grada Orahovice, svakom radnim danom od 11 – 14:00 sati uz predočenje dokaza o uplati općom uplatnicom od 1.000,00 kn na račun broj 2500009-1830700005, model 24, poziv na broj 7706-OIB ,u svrhu uvida u projektnu dokumentaciju.

 

III.

OPĆI I POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

 

1.  Neizgrađeno građevinsko zemljište iz točke I. daje se u zakup na određeno vrijeme od dvadeset i pet (25) godina.

Po isteku roka zadnjem zakupoprimcu biti će ponuđeno pravo prvo zakupa, ukoliko ne bude daljnjeg interesa od istog ili po naknadno objavljenom natječaju posljednji zakupoprimac dužan je dovesti zemljište u početno stanje.

 

2.  Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno odredbama članka 23. stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH br. 91/96, 124/97 i 174/04) na trošak zakupnika.

 

3. Ponuditelj je uz ponudu dužan uplatiti jamčevinu u visini od 54.150,00 kn, o čemu mora priložiti dokaz o uplati u izvorniku (broj žiro-računa 2500009-1102166759), poziv na broj za fizičke i pravne osobe 02, datum plaćanja te naznačiti broj računa banke radi povrata jamčevine.

 

4. Javni natječaj je otvoren dvadeset jedan (21) dan odnosno zaključno do 28.09.2011. godine do 12,00 sati. Dan isticanja teksta natječaja na oglasnoj ploči Grada Orahovica koja je smještena u službenim prostorijama Grada  na adresi Orahovica, F. Gavrančića 6 i objavi u Večernjem listu smatra se danom objave natječaja.

 

 

5. Ponude sa svim traženim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno na adresi:

Grad Orahovica, F. Gavrančića 6, soba br. 13, odnosno mogu se uputiti poštom na adresu: GRAD ORAHOVICA, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom “NATJEČAJ ZA ZAKUP – NE OTVARAJ” zaključno do 28.09.2011. godine do 12,00 sati.

Zajedničke ponude nisu dopuštene

6.  Pravo na zakup ima osoba koja po mišljenju povjerenstva, a po odluci gradonačelnika, ponudi najviši iznos za formiranje zakupnine i ispunjava natječajne uvjete.

 

7.  Pravo zakupa ne može ostvariti fizička ili pravna osoba:

– koja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Orahovici;

– čija su dugovanja ostala nenaplativa sa osnove zastare (ovaj uvjet odnosi se na obrte i   trgovačka društva neovisno o statusu i obliku);

– koja je vlasnik 20% ili većeg udjela u drugim trgovačkim društvima koja imaju dospjele, a

nepodmirena obveze prema Gradu Orahovici neovisno o statusu i obliku trgovačkog društva;

– protiv koje Grad Orahovica vodi sudski ili upravni spor.

 

8. Pismena prijava ili ponuda za sudjelovanje u Javnom natječaju mora sadržavati:

– osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe (obavezno navesti JMBG/MB i OIB);

– presliku osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba;

– izvornik ili ovjereni presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba;

– dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o plaćanju putem interneta;

– ponuđeni iznos zakupnine;

– ovjerenu izjavu ponuditelja da nema dugovanja sa bilo koje osnove uključujući i zastare potraživanja  prema Gradu Orahovici kada je ponuditelj fizička ili pravna osoba vlasnik u 20% ili većeg udjela u drugim trgovačkim društvima;

– ovjerenu izjavu ponuditelja pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne vodi sudski spor ili upravni spor sa Gradom Orahovica,

– potpisan prijedlog Ugovora.

 

9. Ponude, koje nisu podnesene u roku i koje nisu potpune, odnosno, koje ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se razmatrati.

 

10. Ponuditeljima koji su položili jamčevinu, a ponude kojih nisu prihvaćene, vratiti će se jamčevina po okončanju Javnog natječaja.

Jamčevina ponuditelja čija ponuda je utvrđena kao najpovoljnija, zadržava se kao beskamatno sredstvo osiguranja plaćanja dospjelih, a ne naplaćenih iznosa zakupnine tijekom trajanja zakupa.

 

11. Neizgrađeno građevinsko zemljište, koje je predmetom zakupa, daje se u zakup za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije i ne može se mijenjati.

 

12. Neizgrađeno građevinsko zemljište se daje u zakup u postojećem stanju.

 

13. Otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Orahovica na sjednici koja će se održati dana 28.09.2011. godine u Maloj vijećnici grada Orahovice, F. Gavrančića 6, Orahovica, s početkom u 12,00.. Postupku otvaranja ponuda u zatvorenim omotnicama imaju pravo prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli ponude ili njihovi punomoćnici uz predočenje ovlaštenja. Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti Zapisnik o otvaranju ponuda, utvrditi koji ponuditelji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja te će predložiti utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta.

 

14. Na temelju zapisnika, Povjerenstva će donijeti prijedlog Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta iz ovog Javnog natječaja.

 

 

15. Konačnu odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup iz ovog Javnog natječaja donosi Gradonačelnik grada Orahovice.

Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u ovom Javnom natječaju biti će pisanim putem izviješten o rezultatima provedenog Natječaja i to u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

 

16. Ako se nakon otvaranja ponuda ocijeni da pristigle ponude, bilo u cjelini ili pojedinačno, ne ispunjavaju kriterije iz natječaja, odnosno da su u suprotnosti s utvrđenom politikom razvoja poduzetništva, davatelj zakupa može poništiti natječaj u cjelini. Pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima glede troškova sudjelovanja u postupku natječaja.

 

17. Ponuditelj koji je dostavio ponudu za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta izloženog u ovom Javnom natječaju, a koji je prije donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, odustao od zakupa, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

18. Ponuditelj koji je izabran kao najpovoljniji, pisanim će putem, u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja Odluke, biti pozvan da pristupi zaključivanju ugovora o zakupu.

Ukoliko uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi zaključivanju ugovora o zakupu u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je odustao od zakupa i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

U takvom slučaju posebnim će se zaključkom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg te će eventualno odrediti ponovno izlaganje predmetnog neizgrađenog građevinskog zemljišta zakupu.

 

U Orahovici, 06. rujna 2011. godine

 

GRAD ORAHOVICA

 

Molimo Vas da Javni natječaj objavite na nacionalnoj razini

 

PDF verzija