Zaključak o financijskoj potpori udruzi HVIDR-a Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori udruzi HVIDR-a Orahovica za organiziranje izložbe fotografija HRVI «DANI POSLIJE 2»

I

Udruzi HVIDR-a Orahovica se za organiziranje izložbe fotografija HRVI «DANI POSLIJE 2» koja će se održati u Orahovici od 5.9. – 14.9.2011. godine pruža financijska potpora u iznosu od 1.500,00 kuna.

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 08, Glavni program B 08, Program P 1016, Aktivnost A 101601, Pozicija R 200 Konto 38119 – HVIDR-a Orahovica ( redovan rad ).

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/11-01/74

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica,31. kolovoza 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

 

PDF verzija