Zaključak o financijskoj potpori Školi nogometa „Papuk“ Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/9), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K L J U Č A K

o financijskoj potpori Školi nogometa „Papuk“ Orahovica

I

Školi nogometa „Papuk“ Orahovica daje se financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kuna za organizaciju 2. međužupanijskog nogometnog turnira gradova „ORAHOVICA 2011.“

 

II

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu u Razdjelu 002, Glava 05, Glavni program B05, Program P1013, Aktivnost A101301, Pozicija R175, Konto 38115 – Tekuće donacije športskim udrugama – pričuva.

 

III

 

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA:402-08/11-01/70                                                                 GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 10. kolovoza 2011.

Josip Nemec

 

PDF verzija