Zaklučak o financijskoj potpori Zajednici udruga HVIDRA

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori Zajednici udruga HVIDRA Virovitičko – Podravske županije

za organiziranje Vožnje zahvale do Knina

I

 

 

Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Virovitičko – podravske županije se za organiziranje vožnje biciklima od grada Orahovice do grada Knina u povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, pruža financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

II

 

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka izdvojit će se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 05, Glavni projekt B05, Projekt P 1013, Aktivnost A 101301, Pozicija R 175, Konto 38115 – Tekuća donacija športskim udrugama – pričuva, i isplatit će se na žiro račun br. 2360000-1101501972, matični broj 1245058 , OIB: 0340521645.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK
GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/65

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 20. srpnja 2011.                                                                              Gradonačelnik:

 

 

Josip Nemec

PDF verzija