Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradsko vijeće grada Orahovice na 19. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji grada Orahovice za 2010. godinu

I

 

Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji grada Orahovice za 2010. godinu.

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 041-01/11-01/01

URBROJ: 2189/12-03/01-11-2

Orahovica, 14. srpnja 2011.                                                                                  Predsjednik:

 

 

Zvonimir Varga

PDF verzija