Zaključak o prihvaćanju ponude za promociju grada Orahovice

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju ponude za promociju grada Orahovice

sa Adam Kaj d.o.o. Marketing od 22.07 .2011.

o sudjelovanju u radio-emisiji

„Sunčani sat“

 

I

 

Prihvaća se ponuda Adam Kaj d.o.o. Marketing za javljanje u radio emisiji „Sunčani sat“ 22.07.2011. , a u svrhu promocije grada Orahovice. Cijena 2 javljanja  u trajanju od cca. 5 minuta iznosi 3.900,00 kuna + PDV.

 

II

 

Iznos iz točke I. ovog Zaključka izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu. Razdjel 001 Glava 02, Glavni program A01, Program P1004, Aktivnost A100401, Pozicija RO62, Konto 32999 – Ostali rashodi poslovanja .

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/10-01/07

URBROJ: 2189/12-01/01-11-7

Orahovica, 18.07.2011.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje