Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradsko vijeće grada Orahovice na 19. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje 1.1. – 30. 6. 2011.godine

I

 

Prihvaća se  Izvješće o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje 1.1. – 30.6.2011. godine.

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 400-01/11-01/06

URBROJ: 2189/12-03/01-11-2

Orahovica, 14. srpnja 2011.                                                                              Predsjednik:

 

 

Zvonimir Varga

PDF verzija