Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća za Dan grada

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradsko vijeće grada Orahovice na 19. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Financijskog izvješća za Dan grada Orahovice 2011. godine

 

I

 

Prihvaća se Financijsko izvješće za Dan grada Orahovice 2011. godine.

 

 

II

 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/11-01/01

URBROJ: 2189/12-03/01-11-23

Orahovica, 14.srpnja 2011.                                                                           Predsjednik:

 

 

Zvonimir Varga

PDF verzija