Zaključak o financijskoj potpori trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o.

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice( «Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o.

Orahovica za kupovinu ugostiteljske opreme

 

 

I

 

Trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica se za kupovinu ugostiteljske opreme za ugostiteljski objekt FAST FOOD «Jezero» na turističkom kompleksu «Jezero – Ružica grad» Orahovica pruža financijska potpora u iznosu od 24.919,76 kuna ( prema računima koji su sastavni dio ovog Zaključka ).

 

II

 

Sredstva za potporu iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 09, Glavni program B 09, Program P 1017, Kapitalni projekt K 101701, Pozicija R 221, Konto 38612 – Kapitalne donacije trg. društvu Ružica grad d.o.o. Orahovica.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/64

URBROJ: 2189/12-01/01-11-01

Orahovica, 8.srpnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje