Zaključak o financijskoj potpori STRELJAČKOM DRUŠTVU

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori STRELJAČKOM DRUŠTVU ORAHOVICA Orahovica

I

 

STRELJAČKOM DRUŠTVU ORAHOVICA Orahovica se za organizaciju turnira dana 24.7.2011. godine pruža financijska potpora u iznosu od 3.500,00 kuna.

 

II

 

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka izdvojit će se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu , Razdjel 002, Glava 05, Glavni program B 05, Program P 1013, Aktivnost A 101301, Pozicija R 174, Konto 38115 – Tekuće donacije športskim društvima.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/11-01/62

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 18. srpnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje