Zaključak o financijskoj potpori projekta udruge P.A.U.K. Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori projekta udruge P.A.U.K. Orahovica

«ŠIRIMO PLESNU KULTURU»

 

 

I

 

Za provedbu projekta «ŠIRIMO PLESNU KULTURU» u organizaciji udruge P.A.U.K. Orahovica izdvaja se iznos od 5.860,00 kuna.

 

II

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 001, Glavni program A 01, Program P 1001, Aktivnost A 100102, Pozicija R 008, Konto 32999 – Ostale gradske svečanosti.

 

III

Iznos sredstava iz točke I. ovg Zaključka doznačit će se na žiro račun udruge P.A.U.K.: 2500009-1101309029.

 

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/55

URBROJ: 2189/12-01/01-11-3

Orahovica, 5.srpnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje