Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj glazbenoj školi Slatina

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori Osnovnoj glazbenoj školi Slatina,

Područni odjel Orahovica za nabavu glazbala

I

 

Za nabavu dva glazbala ( Kontra (bugarija) E i Čelo ), u Osnovnoj školi Slatina, Područnom odjelu Orahovica, pruža se financijska potpora u iznosu od 11.300,00 kuna( Kontra (bugarija) E – 5.200,00 kuna i Čelo – 6.100,00 kuna ).

 

II

 

 

Sredstva za nabavu glazbala iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 03, Glavni program B 03, Program P 1011, Aktivnost A 101101, Pozicija R 126, Konto 38119 – Tekuće donacije Osnovnoj glazbenoj školi Slatina.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/60

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 6. srpnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje