Zaključak o financijskoj potpori NK «DINAMO» Četekovac

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori NK «DINAMO» Četekova

za organizaciju memorijalnog nogometnog turnira

I

 

Nogometnom klubu «DINAMO» Četekovac iz Četekovca se za organizaciju memorijalnog  nogometnog turnira koji će se održati 7. kolovoza  2011. godine, a koji je posvećen spomenu na pogibiju hrvatskog policajca Stjepana Mlakara, pruža financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

II

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 05, Glavni program P 1013, Aktivnost A 101301, Pozicija R 175, Konto 38115 – Tekuće donacije športskim udrugama – pričuva.

 

III

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se na broj računa NK «DINAMO» Četekovac:2412009 – 1120002600 ( Slatinska banka ).

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA:402-08/11-01/53

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 5. srpnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje