Zaključak o financijskoj potpori biciklističkom klubu LOOD Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3.točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori biciklističkom klubu «LOOD» Orahovica

 

I

 

Biciklističkom klubu «LOOD» Orahovica se za organiziranje dvije biciklističke utrke «Feragosto DH» i «Srednjovjekovnim stazama» pruža financijska potpora u sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna.

 

II

 

Iznos od 2.000,00 kuna osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 05, Glavni program B 05, Program P 1013, Aktivnost A 101301, Pozicija R 174, Konto 38115 – Tekuće donacije športskim udrugama.

 

III

 

Iznos od 3.000,00 kuna osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 08, Glavni program B 08, Program P 1016, Aktivnost A 101602, Pozicija R 217, Konto 38119 – Udruga «LOOD» Orahovica.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/61

URBROJ:2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 11. srpnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje