Zaključak o dodjeli sredstava LALIĆ MILOSAVI iz Orahovice

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ZAKLJUČAK

o dodjeli sredstava LALIĆ MILOSAVI iz Orahovice

za rekonstrukciju priključka vode

I

Lalić Milosavi iz Orahovice, za rekonstrukciju priključka vode odobrava se novčana pomoć u iznosu od 582,28 kuna s PDV-om a prema ponudi za izvođenje radova od PAPUK d.o.o.

 

 

II

 

Iznos iz točke I. ovog Zaključka izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 02, Glavni program B02, Program P1009, Aktivnost A100901, Pozicija R119, Konto 32321- Tekuće i investicijsko održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada.

 

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

 

IV

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Klasa: 370-01/11-01/04

Urbroj: 2189/12-01/01-11-4

Orahovica, 20. srpanj 2011.

Gradonačelnik:

 

 

Dostaviti:                                                                                                              Josip Nemec

 

PDF verzija