Zakljucak o davanju suglasnosti gradonacelniku za raspolaganje sredstvima Proracuna grada

Na temelju članak 33. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grda Orahovice, br.5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 19. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

 

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice

za 2011. godinu u iznosu procijenjene   vrijednosti nabave od 220.000,00 kuna  bez PDV-a

(postupak javne nabave usluga male vrijednosti, izrade investicijske studije i projektne dokumentacije za

izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu snage 1 MWel + 4 MWt u Orahovici

I

 

Daje se suglasnost gradonačelniku grada Orahovice za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene   vrijednosti  nabave od 220.000,00 kuna  bez PDV-a , a koje se raspolaganje odnosi na provedbu postupka javne nabave usluge male vrijednosti, izrade investicijske studije i projektne dokumentacije za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu snage 1 MWel+ 4 MWt u Orahovici (Odluka o početku postupka javne nabave usluge male vrijednosti, izrade investicijske studije i projektne dokumentacije za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu snage

1 MWel + 4 MWt u Orahovici,KLASA:310-01/11-01/01, URBROJ: 2189/12-01/11-1 od 20. travnja 2011. godine).

 

II

 

Odluka iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio istoga.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 310-01/11-01/01                                                                Predsjednik:

URBROJ: 2189/12-03/01-11-4

Orahovica, 14. srpnja 2011.                                                  Zvonimir Varga

PDF verzija