PLAN POZIVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ORAHOVICA

PLAN

POZIVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA

CIVILNE ZAŠTITE GRADA ORAHOVICE

Orahovica, srpanj 2011. godine

SADRŽAJ:

1.   Opće odredbe  …………………………………………………………… stranica  3.

2.   Postupak pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice …… stranica 3, 4, 5.

3.   Prilozi:

Prilog 1.  Preslika Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada

Orahovice

Prilog 2.   Popis članova Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice

 

1.  OPĆE ODREDBE

 

Ovim Planom, uređuje se postupak pozivanja članova Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice (u daljnjem tekstu: Zapovjedništvo) sukladno Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine, broj 40/08 i 44/08) – (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Zapovjedništvo civilne zaštite grada Orahovice, sukladno odredbama članka 17. i 19. Pravilnika, imenovano je aktom Gradskog vijeća grada Orahovice, KLASA: 810-01/08-01/03, URBROJ: 2189/12-03/08-8 od 22. prosinca 2008. godine (Prilog broj 1) kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi gradonačelnik.

Zapovjedništvo se poziva i aktivira poradi dovođenja u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja, u slučaju neposredne prijetnje i nastupa okolnosti u kojima je potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, imovine i okoliša, odnosno kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Plan pozivanja Zapovjedništva donosi Gradonačelnik, i dio je Plana civilne zaštite Grada Orahovice.

 

2.  POZIVANJE ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE

Pozivanje Zapovjedništva, sukladno odredbama članka 17. stavka 5. Pravilnika,

u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na prijedlog zapovjednika nalaže Josip Nemec, Gradonačelnik grada Orahovice, Orahovica, Franje Gavrančića 6, mobitel: 098437902 (adresa zaposlenja i službeni telefon), adresa stanovanja i kućni telefon: Orahovica, Stošićevo šetalište 57, tel: 033/674-197.

Pozivanje Zapovjedništva po ovlaštenju Gradonačelnika mogu izvršiti i zamjenik gradonačelnika grada Orahovice i predsjednik Gradskog vijeća.

Podaci za zamjenika gradonačelnika grada Orahovice:

Darko Žužak, Orahovica, Petra Preradovića 8, tel: 033/674-464, mobitel: 0992163185.

Podaci za predsjednika Gradskog vijeća:

Zvonimir Varga, Orahovica, Petra Preradovića 3, tel: 033/674-577, mobitel: 0989374048.

Članovi Zapovjedništva, sukladno odredbama članka 17. stavka 5. Pravilnika, pozivaju se u pravilu putem nadležnog županijskog centra 112.

Zapovjedništvo može grad pozvati i sam, putem svojih stručnih službi.

 

2. 1. Pozivanje Zapovjedništva civilne zaštite putem ŽC 112:

Nakon donošenja Odluke o pozivanju članova Zapovjedništva putem ŽC 112, Gradonačelnik osobno naziva županijski centar 112 Virovitica i voditelju smjene izdaje usmeni Nalog za pozivanje članova Zapovjedništva.

Nakon prijema Naloga, voditelj dežurne smjene ŽC 112, povratnim pozivom provjerava činjenicu izdavanja naloga za pozivanje stožera, te poziva članove istog na način propisan Planom PUZS Virovitica.

Nakon izvršenog pozivanja, voditelj dežurne smjene ŽC 112, pozvati će Gradonačelnika ili osobu koju on ovlasti (obvezno priopćiti podatke i broj telefona), i priopćiti mu podatke o izvršenom pozivanju, a posebno podatke o članovima Zapovjedništva

koje nije mogao pozvati raspoloživim brojevima stacionarne i mobilne mreže, te razloge nedolaska priopćene mu od strane nekog od članova Zapovjedništva.

Nakon prijema izvješća, Gradonačelnik će donijeti odluku o pozivanju članova Zapovjedništva koji se nisu mogli pozvati na neki drugi način (osobno, putem gradskih stručnih službi, MUP-a).

Gradonačelnik, nakon usmenih, izdaje i pismeni Nalog koji telefaksom dostavlja ŽC 112.

 

2.  2.  Pozivanje Zapovjedništva civilne zaštite osobno ili putem gradskih stručnih službi:

Ukoliko Gradonačelnik odluči pozvati članove Zapovjedništva mimo ŽC 112, odnosno osobno ili putem gradskih stručnih službi, obvezno se o pozivanju izvješćuje PUZS Virovitica putem ŽC 112.

Nakon donošenja Odluke o pozivanju članova Zapovjedništva, Gradonačelnik poziva sam, ili po ovlaštenoj osobi (zamjeniku gradonačelnika, predsjedniku Gradskog vijeća) izdaje Nalog za pozivanje članova Zapovjedništva.

 

Ovlaštena osoba, nakon prijema naloga, postupa po slijedećem:

1. Koristeći se sredstvima stacionarne ili pokretne veze, poziva članove Zapovjedništva i priopćava im činjenicu izdavanja naloga za pozivanje, te obvezu što hitnijeg javljanja Gradonačelniku. Od članova Zapovjedništva zahtjeva se potvrda dolaska, odnosno zapisuju razlozi nedolaska ukoliko se isti nije u mogućnosti odazvati.

2. Nakon izvršenog pozivanja, ovlaštena osoba priopćava Gradonačelniku podatke o izvršenom pozivanju, a posebno podatke o članovima Zapovjedništva koje nije mogla pozvati raspoloživim brojevima stacionarne i pokretne mreže, te razloge nedolaska priopćene mu od strane nekog od članova Zapovjedništva,

3. Po prijemu izvješća Gradonačelnik će donijeti odluku o potrebi pozivanja članova Zapovjedništva koji se nisu mogli pozvati (teklićem, putem ŽC 112, MUP-a, i dr.).

Osoba ovlaštena za pozivanje članova Zapovjedništva je JOSIP KRIBL, referent za komunalne poslove i komunalni redar, a njegova zamjenica je MIRA VRKIĆ, administrativni referent za opće poslove i pripremu sjednica.

Za ažuriranje ovog Plana, i dostavu podataka ŽC 112 o članovima Zapovjedništva sadržanih u prilogu broj 2, ovlaštena je EMICA PARAŠILOVAC, tajnica grada Orahovice.

Ovaj Plan izrađen je u jednom primjerku i uložen u plan civilne zaštite grada Orahovice i čini njegov sastavni dio.

 

KLASA: 810-01/11-01/02                                                                   GRADONAČELNIK:

URBROJ:2189/12-01/01-11-1

Orahovica, 01.07.2011.

Josip Nemec

 

PD verzija