Odluka o prestanku mandata člana Gradskog vijeća

Na temelju članka 8. zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 44/05-pročišćeni tekst i 109/07) i članka 37. stavaka 1. alineje 1. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 19. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

O D L U K U

o prestanku mandata člana Gradskog vijeća

i početka obnašanja dužnosti njegovog zamjenika

 

I

Utvrđuje se da je temeljem Izvješća Mandatne komisije o podnesenoj ostavci DRAGOSLAVU JOVANOVIĆU članu Gradskog vijeća grada Orahovice s danom 23. lipnja 2011. godine prestao mandat u Gradskom vijeću, te da će njegovu dužnost obnašati MILE SABLJAK  iz Orahovice, M. Gupca 55, s kandidacijske liste Koalicije stranaka – Hrvatske demokratske zajednice-HDZ i Hrvatske socijalno liberalne stranke – HSLS.

 

II

 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 013-01/11-01/02

URBROJ: 2189/12-03/01-11-3

Orahovica, 14. srpnja 2011.

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Varga

Cijeli dokument pogledajte ovdje