Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za grad Orahovicu

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, br. 26/11) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 19. sjednici od 14. srpnja  2011. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za grad

Orahovicu

I

 

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Orahovicu u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, br. 26/11).

 

II

 

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka su trgovačka društva i ustanove, koji su od posebnog interesa za grad, i to:

 1. PAPUK d.o.o. Orahovica,
 2. RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica,
 3. Dječji vrtić PALČIĆ Orahovica,
 4. Srednja škola „Stjepan Ivšić“ Orahovica,
 5. Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica,
 6. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije,
 7. Javna ustanova Park prirode Papuk,
 8. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije,
 9. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije
 10. VIDRA-agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije,
 11. RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica.

 

III

 

U popisu osoba iz točke II. ove Odluke dužnosnici mogu biti članovi upravnih i nadzornih tijela, najviše do dva, ali bez prava na naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.

IV

 

Dužnosnici Grada Orahovice sukladno odredbi članka 3. stavka 1. točki 33. Zakona o sprječavanju sukoba interesa su gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika.

 

V

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ grada Orahovica.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 023-01/11-01/05                                                                                 Predsjednik:

URBROJ: 2189/12-03/01-11-3

Orahovica, 14. srpnja 2011.

Zvonimir Varga

PDF verzija