Odluka o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti

Na temelju članka 13. stavka 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. točka 8. i 21. Statuta grada Orahovice ( „Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 3/06), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donio je

O D L U K U

o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti,

radova za pješački most na rijeci Vučici u Orahovici

I

1. Podaci o javnom naručitelju:

a) Naziv: GRAD ORAHOVICA

b) Sjedište i adresa: 33515 Orahovica, F. Gavrančića 6

c) Matični broj: 2726459, OIB 99870159112

d) Tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@ inet.hr

2. Evidencijski broj: 12/11

3. Predmet nabave:

– CPV: 45200000, Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje

– Opis radova: Radovi za pješački most na rijeci Vučici, prema vodenici u Orahovici

4. Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna bez PDV-a.

5. Izvor-način planiranih sredstava:

– Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu.

6. Zakonski osnov: članak 128. i članak 129. Zakona o javnoj nabavi („Narodne

Novine“, br. 110/07, 125/08).

7. Odabrani postupak javne nabave:

– otvoreni postupak

8. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:

1. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika grada Orahovice

2. Slobodan Lukić

9. Odgovorna osoba javnog naručitelja:

– Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija