Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu

Na temelju članka 52., 56. i 57. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, br. 153/09) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 19. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i

naplati naknade za razvoj

Članak 1.

 

U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 8/10), briše se članak 8.

 

Članak 2.

 

Dosadašnji članci 9., 10. i 11. pomiču se na način da sada postaju članci 8., 9. i 10.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 302-01/11-01/01                                                                           Predsjednik:
URBROJ: 2189/12-03/01-11-3

Orahovica, 14. srpnja 2011.

Zvonimir Varga

PDF verzija