Izrada Idejnog rješenja i Idejnog projekta kompleksa EDUKATIVNI CENTAR ZA MLADE „ORAHOVICA l“

Na temelju članka 13. stavka 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 46. stavka 1. alineja12. Statuta grada Orahovice ( „Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 3/06), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donio je

 

O D L U K U

o početku postupka javne nabave usluga male vrijednosti,

izrade Idejnog rješenja i Idejnog projekta kompleksa

EDUKATIVNI CENTAR ZA MLADE „ORAHOVICA l“

I

1. Podaci o javnom naručitelju:

a) Naziv: GRAD ORAHOVICA

b) Sjedište i adresa: 33515 Orahovica, F. Gavrančića 6

c) Matični broj: 2726459, OIB 99870159112

d) Tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@ inet.hr

2. Evidencijski broj: 13/11

3. Predmet nabave:

– CPV: 74225000, Arhitektonske usluge, usluge inženjeringa i geodetske usluge

– Opis radova: izrada Idejnog rješenja i Idejnog projekta Edukativni centar za mlade „ORAHOVICA 1“

4. Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kuna bez PDV-a.

5. Izvor-način planiranih sredstava:

– Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu.

6. Zakonski osnov: članak 128. i članak 129. Zakona o javnoj nabavi („Narodne

Novine“, br. 110/07, 125/08).

7. Odabrani postupak javne nabave:

– otvoreni postupak

8. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:

1. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika grada Orahovice

2. Slobodan Lukić

9. Odgovorna osoba javnog naručitelja:

– Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 360-01/11-01/25

URBROJ: 2189/12-01/01-11-1

Orahovica, 27. srpnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija