Zaključak o financijskoj potpori Šahovskom klubu «ORAHOVICA»

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori Šahovskom klubu «ORAHOVICA» Orahovica

za organizaciju 9. Memorijalnog šahovskog turnira

«Franje Jusupa i Damira Hornunga»

I

 

Šahovskom klubu «ORAHOVICA» Orahovica se za organizaciju 9. Memorijalnog šahovskog turnira «Franje Jusupa i Damira Hornunga» pruža financijska potpora u iznosu od 500,00 kuna.

 

II

 

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 05, Glavni program B 05, Program 1013, Aktivnost A 101301, Pozicija R 174, Konto 38115 – Tekuće donacije športskim udrugama.

 

III

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se na žiro-račun: 2500009-1102014344.

 

IV

 

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje