Zaključak o financijskoj potpori OGRANKU MATICE HRVATSKE ORAHOVICA

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori OGRANKU MATICE HRVATSKE ORAHOVICA

za tiskanje prigodnog kataloga

I

OGRANKU MATICE HRVATSKE ORAHOVICA se za tiskanje prigodnog kataloga za izložbu «Šire područje Orahovice u zrcalu arheoloških nalaza» pruža financijska potpora u iznosu od 3.000,00 kuna.

 

II

 

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu , Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B 04, Program P1012, Aktivnost A 101202, Pozicija R 130, Konto 38114 – Matica Hrvatska – Ogranak Orahovica.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/11-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-11-132

Orahovica,2.lipnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje