Zaključak o isplati nagrada i naknada za sudjelovanje za izbor “MISS JEZERA 2011.”

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o isplati nagrada i naknada za sudjelovanje za izbor» MISS JEZERA 2011.»

I

 

Za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto na natjecanju za» MISS JEZERA 2011.» sudionicama natjecanja isplatit će se nagrade, kako slijedi:

–          1 .mjesto – 5.000,00 kuna,

–          2 .mjesto –  3.000,00 kuna,

–          3. mjesto –  2.000,00 kuna.

 

II

 

Svakoj od sudionica za sudjelovanje na natjecanju « MISS JEZERA 2011» isplatit će se naknada u iznosu od 200,00 kuna ( ukupno 30 natjecateljica ).

Popis natjecateljica prilog je ovome Zaključku.

 

III

 

Sredstva za iznose troškova iz točke I. i II. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 10, Glavni program B 10, Program P 1018, Aktivnost A 101801, Pozicija R 222, Konto 32999 – Otvorenje turističke sezone.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/11-01/05

URBROJ: 2189/12-01/01-11-48

Orahovica, 20. lipnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje