Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT Computers Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT Computers Orahovica

kamere za nadzor i o avansnom plaćanju

I

S BIT Computers Orahovica, P. Preradovića 2, izravno se ugovara nabava kamere za nadzor AXIS 21 1W s pripadajućom opremom po cijeni od 6.355,01 bez PDV-a odnosno 7.816,66 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi BIT Computers Orahovica broj 183 od 10.6. 2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Roba iz prethodnog stavka ove točke BIT Computersu će se platiti avansno po donošenju ove Odluke.

 

II

 

Sredstva za nabavu robe iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B 01, Program P 1004, Kapitalni projekt K 1004 01, Pozicija R 070, Konto 42211 – Računala i računalna oprema.

 

III

 

Za robu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje