Odluka o isplati pomoći

Na temelju članka 54. stavka 1. alineje 3. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi grada Orahovice ( KLASA: 021-01/07-01/01, URBROJ: 2189/12-01/07-1 od 3.srpnja 2007 ), i članka 43. stavka 3. alineje 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o isplati pomoći Anici Sekulić za bolovanje duže od 90 dana

 

I

 

Anici Sekulić, namještenici u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice, će se za pomoć za bolovanje duže od 90 dana isplatiti iznos od 5.379,52 kune neto, odnosno bruto iznos od 6.754,35 kune.

 

II

 

Sredstva za isplatu iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B 01, Program P 1004, Aktivnost A 1004 01, Pozicija R 022, Konto 31215 – Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj.

 

III

 

Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 113-01/11-01/13

URBROJ: 2189/12-01/01-11-1

Orahovica, 16. lipnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje