Zaključak o načinu isplate osiguranih sredstava

Na temelju članka 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K L J U Č A K

o načinu isplate osiguranih

sredstava Organizaciji slijepih Virovitičko-podravske županije

u 2011. godini

I

 

Organizaciji slijepih Virovitičko-podravske županije će se isplatiti sredstva osigurana u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu na način da će se iznos od 1.250,00 kuna isplatiti u mjesecu svibnju, a iznos od 1.250,00 kuna će se isplatiti u mjesecu rujnu 2011. godine.

 

II

 

Isplata sredstava iz točke I. ovog Zaključka izvršit će se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 07, Glavni program B07, Program P 1015, Aktivnost A 101503, Pozicija R 193, Konto 38114 – Organizacija slijepih Virovitičko-podravske županije.

 

III

 

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/40

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 16. svibnja 2011.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje