Zaključak o načinu doznake sredstava

Na temelju članka 43. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice(«Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o načinu doznake sredstava udruzi RENĐERI PAPUKA Orahovica

 

I

Udruzi RENĐERI PAPUKA Orahovica se u okviru organizacije kulturno-turističke manifestacije «Orahovačko proljeće» 2011. godine vrši doznaka sredstava na način da se iznos od 2.000,00 kuna izdvaja iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B 04, Program P 1012, Aktivnost A 101201, Pozicija R 127, Konto 32999 – Orahovačko proljeće 2011., dok se preostali iznos od 2.000,00 kuna izdvaja iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu Razdjel 002, Glava 08, Glavni program B 08, Program P 1016, Aktivnost A 101602, Pozicija R 212, Konto 38119 – Udruga «Renđeri Papuka» Orahovica.

 

II

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/11-01/02

URBROJ: 2189/!»-01-11-84

Orahovica,16. svibnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje