Zaključak o izdvajanju sredstava osnovnim školama

Na temelju članka 43. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o izdvajanju sredstava osnovnim školama

za troškove sudjelovanja na manifestaciji

«Orahovačko proljeće 2011.»

I

 

Za troškove sudjelovanja ( opremanje i prijevoz ) osnovnim školama na kulturno – turističkoj manifestaciji «Orahovačko proljeće 2011.» izdvaja se iznos  od 2.000,00 kuna za svaku školu posebno, i to za slijedeće škole i na žiro – račune:

 

II

 

OŠ «A.G.MATOŠ» Čačinci

Žiro – račun : 2412009-1137001601

 

 

OŠ «DAVORIN TRSTENJAK» Čađavica

Žiro – račun: Zagrebačka banka 2360000-1102202707

model-99

poziv na broj-3100162

 

 

OŠ «I.G.KOVAČIĆ» Zdenci

Žiro- račun:250000-1102017271

 

 

OŠ JOSIPA KOZARCA Slatina

Žiro-račun:2412009-1120003514

 

 

OŠ MIKLEUŠ, DRUŠTVO NAŠA DJECA MIKLEUŠ

Žiro-račun:2412009-1120009929

model i poziv na broj odobrenja je 02-datum uplate

 

III

Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B 04, Program P 1012, Aktivnost A101201, Pozicija R 127, Konto 32999 – Orahovačko proljeće 2011.

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/11-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-11-85

Orahovica,17.svibnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje