Zaključak o financijskoj potpori Zajednici udruga HVIDRA-a

Na temelju članka 43. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice(«Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori Zajednici udruga HVIDRA-a

Virovitičko-podravske županije za tiskanje knjige

«Dvadeset godina od zločina»

I

Zajednici udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije se za potrebe tiskanja knjige «Dvadeset godina od zločina» izdvaja iznos od 2.000,00 kuna.

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B 01, Program P 1004, Aktivnost A 100403, Pozicija R 068, Konto 38511 – Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve.

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja  i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

 

KLASA: 402-08/11-01/39

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 17. svibnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje