Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice ( «Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori Osnovnoj školi IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ

Orahovica za uslugu prijevoza učenika

I

 

Osnovnoj školi IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ Orahovica se za usluge prijevoza učenika u Vrbovec na manifestaciju Lino višebojac pruža financijska potpora u iznosu od 3.700,00 kuna.

 

II

 

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 03, Glavni program B03, Program P 1011, Aktivnost A 101101, Pozicija R 124, Konto 38119  – Tekuće donacije OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ za nagrade učenicima.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/46

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica,30. svibnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje