Zaključak o financijskoj potpori Enigmatskoj udruzi Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice «Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori Enigmatskoj udruzi Orahovica

 

I

Enigmatskoj udruzi Orahovica se za sudjelovanje na» 27. Enigmatskom vlaku» koji će se održati 4. i 5. lipnja u Čakovcu, izdvaja iznos od 1.500,00 kuna.

 

II

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 08, Glavni program B 08, Program P 1016, Aktivnost A 101602, Pozicija R 211, Konto 38119 – Enigmatska udruga Orahovica, i doznačit će se na žiro – račun udruge: 2412009  – 1137002135 Slatinska Banka.

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/45

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 23.svibnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje