Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje javne površine

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

ZAKLJUČAK

o  davanju suglasnosti

za korištenje javne površine u Orahovici

KONCERT d.o.o. Osijek

 

KONCERT d.o.o. Osijek, Cara Hadrijana 13 daje se suglasnost za korištenje javne površine, parkirališta, ispred hotela DUKAT u Orahovici, bez naknade, za postavljanje šatora za edukaciju i prevenciju dijabetesa građana grada Orahovice za dan 23. svibnja 2011. godine u vremenu od 9-17 sati. Prostor će se vratiti gradu u stanju u kojem ju je i primljen.

 

II

 

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 372-03/11-01/09

URBROJ: 2189/12-01/11-2

Orahovica, 04. svibnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje