Odluka o prijenosu sredstava trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o.

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o prijenosu sredstava trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica za

nabavu strujnog ormarića

I

Trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica koje upravlja turističkim kompleksom «Jezero-Ružica grad» Orahovica, se za sufinanciranje kupnje i izgradnje strujnog ormara na turističkom kompleksu» Jezero-Ružica grad» Orahovica prenosi iznos od 20.770,01 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ove Odluke osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 09, Glavni program B 07, Program P017, Kapitalni projekt K 1017, Pozicija R 221, Konto 38612 – Kapitalne donacije trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 360-01/11-01/21

URBROJ: 2189/12-01/01-11-3

Orahovica, 23. svibnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje