Odluka o izravnom ugovaranju s «LIMKOM» Ivanovci

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o izravnom ugovaranju s «LIMKOM» Ivanovci

izrade i postavljanja limarije na sjenici kod lokomotive u parku

I

 

S «LIMKOM» obrtom za usluge, vl. Nikola Skokić, Ivanovci, P. Preradovića 85, izravno se ugovara  izrada i postavljanje limarije (rine ) na sjenici kod lokomotive u parku, po cijeni od 2.228,20 kuna bez PDV-a, odnosno 2.740,68 kuna s PDV-om, prema Računu br. 12/11 od 15.5.2011. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

 

II

Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurat će se u Rebalansu proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 02, Glavni program B 02, Program P 1006, Kapitalni projekt K 100608, Pozicija R 107 – c, Konto 45111 – Izgradnja sjenice.

 

III

 

Za  nabavu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 360-01/11-01/11

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 17. svibnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje