Odluka o izravnom ugovaranju s gostionicom „Sport“

Na temelju članka 129. stavka 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ODLUKU

o izravnom ugovaranju s gostionicom „Sport“, vl.Željko Strilić,

Stara Jošava, nabava ugostiteljskih usluga povodom

manifestacije „Orahovačko proljeće 2011.“

 

I

S gostionicom „Sport“, vl. Željko Strilić, Stara Jošava 2, izravno se ugovara nabava ugostiteljskih usluga povodom manifestacije „Orahovačko proljeće 2011“ po cijeni od 17.100,00 bez PDV-a, a temeljem ponude gostionice „Sport“ od 16. svibnja 2011. godine, koja je sastavni dio ove Odluke.

II

Iznos iz točke I. ove Odluke izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B04, Program P1012, Aktivnost A101201, Pozicija R127, Konto 32999 – Orahovačko proljeće 2011.).

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Klasa: 334-01/11-01/2

Urbroj: 2189/12-01/01-11-123

Orahovica, 23. svibanj 2011.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje