Odluka o izravnom ugovaranju s BIT Computers Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice ( «Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o izravnom ugovaranju s BIT Computers Orahovica

nabave printera za potrebe grada Orahovice

 

I

 

S BIT Computers Orahovica, Petra Preradovića 2, Orahovica , za potrebe grada Orahovice izravno se ugovara nabava printera CANON iX 4000 po cijeni od 1.781,30 kuna bez PDV-a odnosno 2.191,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi 166 od 16.5.2011. godine koja je sastavni dio ove ponude.

 

II

 

Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurat će se u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B 01, Program P 1004, Kapitalni projekt K 100401, Pozicija R 070, Konto 42211 – Računala i računalna oprema.

 

III

 

Za nabavu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 030-03/11-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-11-8

Orahovica,27.svibnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

cijeli dokument pogledajte ovdje