Odluka o izravnom ugovaranju s AUTOPRIJEVOZNIK Vlado Grgurinović

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o izravnom ugovaranju s

AUTOPRIJEVOZNIK Vlado Grgurinović

usluge prijevoza pilanskih trupaca za potrebe grada Orahovice


 

I

 

S AUTOPRIJEVOZNIK Vlado Grgurinović, Orahovica, Ljudevita Gaja 17, izravno se ugovara usluga prijevoza pilanskih trupaca za potrebe grada Orahovice ( izgradnja sjenice kod lokomotive u parku ), po cijeni od 1.600,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.968,00 kuna s PDV-om, prema Računu br. 08/2011 od 26.4.2011. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

 

II

 

Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurat će se u Rebalansu proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u Razdjelu 002, Glava 02, Glavni program B 02, Program P 1006, Kapitalni projekt K 100608, Pozicija R 107-c, Konto 45111 – Izgradnja sjenice.

 

III

 

Za uslugu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 360-01/11-01/11

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 26. travnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje