Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge rasvjete i ozvučenja za pozornicu

Na temelju članka 129. stavka 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ODLUKU

o izravnom ugovaranju nabave usluge rasvjete i ozvučenja za pozornicu

povodom obilježavanja manifestacije

„Orahovačko proljeće 2011.”

 

I

S Draženom Kovačevićem, Lj. Gaja 61 izravno se ugovara nabava usluga rasvjete i ozvučenja za pozornicu u središnjem gradskom parku povodom manifestacije „Orahovačko proljeće 2011.“, 3.-5. lipnja, po cijeni od 18.000,00 kuna s PDV-om, a prema ponudi Dražena Kovačevića od 11. svibnja 2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

II

Iznos iz točke I. ove Odluke izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B04, Program P1012, Aktivnost A101201, Pozicija R127, Konto 32999 – Orahovačko proljeće 2011.).

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Klasa: 334-01/11-01/2

Urbroj:2189/12-01/01-11-122

Orahovica 20.svibanj 2011.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje