Zaključak o odgodi vraćanja studentskog kredita

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K L J U Č A K

o odgodi vraćanja studentskog kredita

Suzani Stojković iz Orahovice

I

Prihvaća se zamolba Suzane Stojković iz Orahovice o odgodi vraćanja studentskog kredita dodijeljenog temeljem Ugovora o kreditu za školovanje zaključenog 6. ožujka 2010.

godine između Grada Orahovice i Suzane Stojković iz Orahovice.

 

II

Obveza vraćanja studentskog kredita koja proizlazi iz Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, odgađa se na vrijeme od jedne godine, bez mogućnosti prolongiranja, odnosno do 15. travnja 2012. godine.

Za vrijeme mirovanja obveze iz stavka 1. ove točke neće se obračunavati pripadajuće zakonske kamate.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje