Zaključak o prijenosu financijskih sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Orahovica

Na temelju
članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni
glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada
Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o prijenosu financijskih sredstava
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Orahovica
 
 

         Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
Orahovica prenose se financijska sredstva u iznosu od 4.260,00 kuna, a  koja će ono utrošiti za nabavu 5 svečanih
vatrogasnih odora za Dobrovoljno vatrogasno društvo Stara Jošava. Sredstava iz
ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu Razdjel
002, Glava 06, Glavni program B06, Program P1014, Aktivnost A101401,   Pozicija R182, Konto 32315-Službena, radna i
zaštitna odjeća i obuća za potrebe Civilne zaštite.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdije